Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Moinho Branco hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen/reserveringen, tenzij anders vermeld.

De molen staat beschreven in de website www.moinho-branco.be. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto's en de actuele situatie in de molen ten tijden van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

  • Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.


Tarieven

  • De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit. De tarieven zijn inclusief BTW .
  • De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of andere kosten.
  • De tarieven zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
  • Alle vermeldingen op de website van Moinho Branco worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Moinho Branco is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.


Reservering en Betaling

Nadat de reservering via het contactformulier of via mail is bevestigd door de eigenaar/beheerder van de molen, dient de gast een voorschot van 30% van de tatale verblijfskosten over te maken op de rekening van Moinho Branco.

Het rekeningnummer wordt meegedeeld na reservatiebevestiging.


De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie van de molen te gebruiken overeenkomstig de door de molen of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksintructies. De gast is aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de molen of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de conciƫrge /eigenaar te worden gemeld en ook worden vergoed.


Klachten

De gast is steeds gerechtigd zijn ongenoegen middels een klacht aan de molen voor te leggen. Moinho Branco dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.


Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Moinho Branco gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeldtelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of in het transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de Moinho Branco kan worden gevergd.


Aansprakelijkheid

Moinho Branco kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de Moinho Branco tegen aanspraken dienaangaande. De Moinho is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accomodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningne en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw-en/of wegwerzaamheden in de nabijheid van de Moinho. De Moinho kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan de grove schuld of nalatigheid van de Moinho.


Privacy

Moinho Branco zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.